PRAVILNIK PROMOCIJE - Kupujte za 70€ i nabavite tank top za 1€

PRAVILNIK PROMOCIJE
„Kupujte za 70€ i nabavite tank top za 1€ ”

§ 1.

Definicije

 • Izrazi korišteni u ovom Pravilniku znače:
 • 1.1 Organizator– Bolf Sp. z o. o. sp.k. sa sjedištem u Zielonoj Gori, adresa: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Poljska, upisano u Registar poduzetnika Državnog sudskog registra kod Okružnog suda u Zielona Góri, 8. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000529285, NIP: 9291861928, REGON: 360003583, e-mail adresa: shop@bolf.com.hr, broj telefona 0955131392
 • 1.2 Promocija promotivna kampanja pod nazivom "Kupujte za 70€ i nabavite tank top za 1 € " koja se provodi prema uvjetima navedenim u Pravilniku;
 • 1.3 Pravilnik – ovaj Pravilnik promocije;
 • 1.4 Trgovina – internetska stranica dostupna na: www.bolf.com.hr, putem koje Kupac može posebno naručiti;
 • 1.5 Narudžba – izjava volje Kupca usmjerena izravno na sklapanje ugovora o kupoprodaji Robe s Priređivačem predana putem Trgovine, u kojoj se posebno navodi vrsta i broj Robe,
 • 1.6 Kupac – fizička osoba, pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čije odredbe izričito dodjeljuju pravnu sposobnost, koja daje Narudžbu unutar Trgovine;
 • 1.7 Potrošač – je fizička osoba koja obavlja pravnu radnju koja nije u neposrednoj vezi s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću;
 • 1.8 Roba – proizvodi ponuđeni na prodaju u Trgovini;
 • 1.9 Korisnik – punoljetna fizička osoba koja je Kupac i Potrošač i ispunjava uvjete iz Pravilnika;
 • 1.10 Promotivni proizvod – dimnjak nasumično odabran od strane komisije koju je imenovao Organizator, vrijedan 13,99 € bruto, predstavljen kao Roba u trgovini, koju Korisnik ima pravo kupiti po promotivnoj cijeni od 1 € bruto nakon ispunjavanja uvjeta Promocija.

§ 2.

Opće odredbe

 • 2.1 Pravila određuju odredbe i uvjete Promocije, uključujući prava i obveze Organizatora i Korisnika.
 • 2.2 Promocija se provodi na području Republike Hrvatske od 31. ožujka 2023. u 0.00 sati do 2. travnja 2023. u 23.59 sati.
 • 2.3 Uvjet za iskorištavanje Promocije je da Korisnik pročita Pravilnik, što Korisnik potvrđuje označavanjem odgovarajuće kućice prilikom kupnje u Trgovini.
 • 2.4 U Promociji ne mogu sudjelovati Organizator, zaposlenici, suradnici Organizatora, kao ni članovi najuže obitelji tih osoba (tj. supružnici, djeca, roditelji i braća i sestre).
 • 2.5 Sudjelovanje u Promociji je dobrovoljno.

§ 3.

Uvjeti i odredbe Promocije

 • 3.1 Promocija se sastoji u davanju prava na kupnju promotivnog proizvoda po cijeni od 1 € bruto (slovima: jedan euro 00/100) svakom Korisniku koji tijekom promocije izvrši jednokratnu narudžbu u trgovini za minimalno 70,00 € bruto.
 • 3.2 Troškovi dostave i pakiranja poklona nisu uključeni u limit iznosa navedenog u odjeljku 1 iznad.
 • 3.3 Kao dio jedne Narudžbe za ukupnu cijenu od najmanje 70,00 € bruto, Sudionik ima pravo kupiti samo jedan promotivni proizvod, čak i ako Sudionik kupi Robu u ovoj Narudžbi za ukupnu cijenu koja je višekratnik 70,00 € bruto.
 • 3.4 Korisnik će primiti promotivni proizvod zajedno s Narudžbom u roku koji proizlazi iz Pravila trgovine.
 • 3.5 Korisnik može iskoristiti promociju više puta tijekom promocije.
 • 3.6 Korisnik koji je kupio u sklopu Promocije ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora pod uvjetima predviđenim pravilima Trgovine i zakonom.
 • 3.7 U situaciji kada je, kao rezultat povlačenja iz ugovora, ukupni iznos Narudžbe Korisnika manji od 70,00 € bruto, Korisnik je dužan povući se iz ugovora također u okviru kupnje promotivnog proizvoda i vratite je nepromijenjenu zajedno s drugom Robom obuhvaćenom povlačenjem.
 • 3.8 Ako na vraćenom Promotivnom proizvodu postoje tragovi korištenja, Organizator će Korisniku naplatiti njegovu vrijednost u iznosu od 13,99€ bruto. Taj će iznos Organizator odbiti od povratne prodajne cijene koju je Korisnik platio za Robu vraćenu bez prethodnog zahtjeva za plaćanje. Preostali dio prodajne cijene bit će vraćen Korisniku.
 • 3.9 Korisnik, označavanjem odgovarajuće kućice prilikom predaje Narudžbe, pristaje da mu Organizator naplati iznos od 13,99€ bruto u slučaju povrata promotivnog proizvoda u stanju sa tragovima korištenja i da odbije taj iznos do Organizator bez prethodnog zahtjeva za isplatu iz povratne prodajne cijene vraćene Robe koju plaća Korisnik. Izražavanje suglasnosti navedenih u ovoj točki uvjet je za sudjelovanje u Promociji.
 • 3.10 Ako na vraćenom promotivnom proizvodu postoje tragovi korištenja, a prodajna cijena vraćene Robe je niža od 13,99€ bruto, Organizator će odbiti ovaj iznos od zahtjeva Korisnika za povrat prodajne cijene vraćene Robe, a zatim pozvati Korisnika na plaćanje preostalog dijela potraživanja koji nije otkupljen kao rezultat izvršenog odbitka. 22.
 • 3.11 Odredbe § 3 odl. 7. – 10. Pravilnika ne ograničavaju prava Korisnika na odustanak od ugovora na daljinu, sukladno Zakonu o pravima potrošača.
 • 3.12 Korisnik ne može zahtijevati da Promotivni proizvod ima posebna svojstva, uključujući izbor boje ili uzorka majice bez rukava, jer ih nasumično odabire komisija koju imenuje Organizator.
 • 3.13 Promocija se ne može kombinirati s drugim promocijama ili marketinškim aktivnostima Organizatora.
 • 3.14 Promotivni proizvod ne može se zamijeniti, posebice za drugi artikl, uslugu ili novčani ekvivalent, a štoviše, ne može se njime trgovati osim što je navedeno u Pravilniku.
 • 3.15 Organizator zadržava pravo isključiti iz sudjelovanja u Promociji Korisnike koji krše odredbe Pravilnika ili ne ispunjavaju uvjete navedene u Pravilniku.

§ 4.

Reklamacije

 • 4.1 Sudionik ima pravo podnijeti pritužbe u vezi s promocijom: e-poštom na sljedeću adresu:shop@bolf.com.hr ili pisanim pismom na sljedeću adresu: BOLF Sp. z o. o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Gora, Poljska
 • 4.2 Prigovor treba sadržavati ime, prezime, e-mail adresu, adresu prebivališta Sudionika te detaljan opis i obrazloženje reklamacije.
 • 4.3 Reklamacije će se razmatrati u roku od 14 dana od dana zaprimanja od strane Organizatora.
 • 4.4 O rješavanju podnesenog prigovora Sudionik će biti obaviješten elektroničkom poštom na e-mail adresu navedenu u prigovoru ili pisanim putem na adresu prebivališta koju je Sudionik naveo, ovisno o načinu podnošenja prigovora.

§ 5.

Osobni podaci

 • 5.1 Osobni podaci sudionika obrađivati će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka , te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i drugih odredbi o zaštiti osobnih podataka.
 • 5.2 Administrator osobnih podataka Sudionika je Organizator.
 • 5.3 Osobni podaci sudionika obrađivati će se samo u svrhe povezane s provođenjem Promocije i prodajom Promotivnih proizvoda. Osobni podaci u obliku koji omogućuje identifikaciju određene osobe čuvat će se samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe obrade. Osobni podaci neće se prenositi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju i neće se koristiti u svrhe donošenja odluka na temelju automatizirane obrade podataka.
 • 5.4 Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, a Sudionik ima pravo zatražiti pristup podacima koje je dostavio i koje čine osobne podatke, pravo na njihov ispravak, brisanje ili ograničenje obrade, pravo na prigovor na obradu, kao i pravo na prijenos podataka. Osim toga, Sudionik ima pravo povući privolu u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju privole prije njezina povlačenja te pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.
 • 5.5 Kako bi ostvario gore navedena prava, Sudionik se može obratiti administratoru putem e-pošte social@denley.pl ili službeniku za zaštitu podataka putem e-pošte iod@bolf.com.
 • 5.6 Privola za obradu osobnih podataka je dobrovoljna, međutim nedostatak privole za obradu osobnih podataka onemogućuje sudjelovanje u Promociji.
 • 5.7 Sudionik pristaje na obradu njegovih osobnih podataka pod uvjetima navedenim u Pravilniku označavanjem odgovarajuće kućice prilikom predaje Narudžbe.

§ 6.

Završne odredbe

 • 6.1 Ova Pravila dostupna su u pisanom obliku u sjedištu Organizatora u Zielona Góra u ul. Kożuchowska 32 i u elektroničkom obliku na web stranici https://www.bolf.com.hr/. Elektronička verzija Pravilnika dostupna je na način da se omogućuje preuzimanje, reprodukcija i snimanje sadržaja Pravilnika korištenjem ICT sustava koji koristi Korisnik, odnosno u html formatu.
 • 6.2 Promocija nije promotivna lutrija u smislu čl. 2 sek. 1. točka 10. Zakona od 19. studenog 2009. o igrama na sreću (Zakonski vjesnik iz 2023., točka 227) i ne podliježe gore navedenim pravilima. Zakona i izvršnih propisa uz ovaj Zakon.
 • 6.3 Organizator se pridržava odredbi o pružanju elektroničkih usluga.
 • 6.4 Uvjeti za pružanje elektroničkih usluga, uključujući tehničke zahtjeve potrebne za suradnju s ICT sustavom web stranice trgovine na kojoj je Promocija dostupna, odgovaraju uvjetima navedenim u Pravilima trgovine, tj.: ICT sustav koji koristi Korisnik ispunjava sljedeće minimalne tehničke uvjete: a) web preglednici po izboru: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimalna rezolucija zaslona 1024x768, c) Java Script; pristup radnoj stanici računala ili krajnjem uređaju s pristupom internetu.
 • 6.5 Organizator omogućuje Korisniku pristup aktualnim informacijama o specifičnim rizicima u vezi s korištenjem usluga koje se pružaju elektroničkim putem na web stranici Trgovine.
 • 6.6 Organizator zadržava pravo prekinuti promociju u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. Informaciju o prijevremenom završetku Promocije Organizator će objaviti na web stranici Trgovine 2 dana prije zakazanog datuma završetka.
 • 6.7 Organizator zadržava pravo izmjene Pravilnika, s tim da se tim izmjenama ne smiju povrijediti prava koja je Korisnik stekao na temelju ovih Pravilnika. Eventualne izmjene izvršit će se u obliku priloga Pravilnika označenih naknadnim brojem i datumom. Objava dodataka Pravilnika odvijat će se na isti način kao i objava Pravilnika.
 • 6.8 U slučaju da se bilo koja od odredbi Pravilnika pokaže nevaljanom, neučinkovitom ili nemogućom za provedbu ili je kao takva priznata odlukom upravnog tijela ili sudskom odlukom, ili pravni status ili tumačenje zakona ima izmijenjen, onemogućuje provedbu pojedinih odredbi Pravilnika, ostale odredbe Pravilnika ostaju na snazi, a Organizator će, vođen dobrom namjerom i potrebom zaštite prava potrošača, uspostaviti zamjensku odredbu, pogodnu za izvršenje, s učinkom što bliže svojim izvornim odredbama.
 • 6.9 Pravila su jedini dokument koji specificira pravila Promocije. Obavijesti, poruke te promotivni i reklamni materijali vezani uz Promociju služe samo u informativne svrhe. U pitanjima koja nisu obuhvaćena Pravilnikom, odredbe Pravilnika trgovine i odredbe poljskog zakona primjenjivat će se na odgovarajući način.
pixel